INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund.

Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

Vi tar emot information som du frivilligt ger oss när du köper en produkt av oss, skickar e-postmeddelande eller kontaktar oss på något sätt. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@autolarm.se

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

Du har rätt att:
– Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter. Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har liten eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00