Köpvillkor

INLEDNING
Dessa köpvillkor reglerar Autolarm AB´s försäljning av produkter och montering av produkter som köps av Autolarm AB. Dessa villkor ska gälla om inget annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Under rubriken ”Om Cookies” informerar vi om användningen av cookies på vår hemsida.

PRISER
Priserna på vår webbplats anges i SEK exklusive mervärdeskatt, frakt, export- eller importavgifter eller liknande. Autolarm AB äger rätten att löpande justera sina priser. Priserna som publiceras på vår hemsida är de aktuella priserna och är de som är gällande. Eventuella rabatter räknas mot dessa priser.

BESTÄLLNING
Beställning av bilinredning görs enkelt och säkert här på vår hemsida. Lägg produkterna i varukorgen, fyll i dina uppgifter och skapa ett konto och klicka sedan ”Lägg i varukorg”.

BETALNING
Autolarm AB tillämpar faktura som betalningsmetod. För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdig enligt vår bedömning. Betalning för företagsbeställningar ska vara oss tillhanda inom 20 eller 30 dagar netto, beroende på avtal. Betalning för privatordrar sker mot direktbetalning eller 10 dagar netto. Varorna är Autolarm AB´s egendom tills varan är till fullo betald.

PRODUKTINFORMATION
Uppgifter på vår hemsida, i folder, prisblad, produktblad och liknande är noggrant och grundligt bearbetade, men gör inte anspråk på att vara fullständiga. Ersättningskrav eller följdskador på grund av dessa uppgifter godkänns inte.

LEVERANS
Autolarm AB levererar inom 3-5 arbetsdagar. Autolarm AB reserverar sig för slutförsäljning som kan påverka leveranstiden. Godset skickas dag efter orderdag med Postnord eller annan distributör. Frakt tillkommer om inget annat anges för leveranser.

SÄKERHET
För oss är din säkerhet otroligt viktig. Därför ska Autolarm AB leverera en så säker produkt som möjligt. Detta är säkerställt med krocktester, hållfasthetsprover och ett godkänt TüV Certifikat. Trots noggranna tester och certifikat finns det inga garantier för vad som händer viden eventuell krock. Detta då varje bilinredning, fordon och förare är unik.

RETURER
Om din bilinredning inte passar eller du inte är nöjd, tag först kontakt med Autolarm AB innan du skickar tillbaka något. Vi kan byta ut din bilinredning så du blir nöjd. Returer måste ske skriftligen senast 10 dagar efter leveransen. Varan får inte ha använts. Varan ska returneras väl emballerad så att fraktskador ej uppstår p.g.a bristfälligt emballage. Kostnader för frakter och montering krediteras ej. Kund står för eventuella fraktkostnader i samband med retur.

BEFRIELSEGRUNDER
Följande omständigheter gör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller förening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund.
Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

TVIST
Tvist angående detta avtal dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma sak slutligt avgöras i svensk domstol eller skiljenämnd. All information som framkommer under skiljeförfarande, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarande, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.